# 73

Ivanov K.K. , Levshunova L.Y. , Lukyanov M.V. , Karakashev V.S , Feklyaev V.N.

Books in which this poster was printed